เป็นข่าว

ต้อนรับสมาคมบลูคาร์บอนโซไซตี้ เยี่ยมชมและให้คำแนะนำการดำเนินงานสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

วันที่ 31 มกราคม 2567  ผศ.ดร.ประเสริฐ ทองหนูนุ้ย ผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง พร้อมคณะบุคลากร ต้อนรับคุณกนกวลัย บริการ ผู้จัดการสมาคมบลูคาร์บอนโซไซตี้ และคณะทำงาน ในการเยี่ยมชมการดำเนินงานของสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำราชมงคลตรัง พร้อมให้คำแนะนำการบริหารงานภายในสถาบันฯ สืบเนื่องจากข้อตกลง ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และสมาคมบลูคาร์บอนโซไซตี้  เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายและเผยแพร่องค์ความรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับพะยูนและหญ้าทะเลออกไปสู่สาธารณะในวงกว้าง พร้อมสร้างจิตสำนึกและความเข้าใจในการอนุรักษ์แหล่งหญ้าทะเลและพะยูน แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและบุคคลทั่วไปให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น