วารสารสถาบันฯ

ประชุมทำข้อตกลงตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 28 มีนาคม 2566  ผศ.ประเสริฐ ทองหนูนุ้ย รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมประชุมทำข้อตกลงตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 2  (1 มีนาคม  2565 – 31 สิงหาคม 2566) ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ  ห้องประชุมสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ทั้งนี้ เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยสังกัดสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เป็นไปด้วยความถูกต้อง ยุติธรรม

Date: 
Tuesday, March 28, 2023 - 08:45