วารสารสถาบันฯ

ประชุมทำข้อตกลงตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 27 กันยายน 2565 ผศ.มาโนช ขำเจริญ ผู้อำนวยการสถาบันสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมประชุมทำข้อตกลงตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน รอบที่ 1 (1 กันยายน 2565 – 28 กุมภาพันธ์ 2566) ประจำปีงบประมาณ 2566  ห้องประชุมสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ทั้งนี้ เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยสังกัดสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เป็นไปด้วยความถูกต้อง ยุติธรรม

Date: 
Tuesday, September 27, 2022 - 08:45