วารสารสถาบันฯ

ผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่วแวดล้อม ประชุมบุคลากร ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ผศ.มาโนช ขำเจริญ ผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง พร้อมด้วยบุคลากรทุกคน ร่วมประชุมบุคลากรประจำเดือนกุมภาพันธ์ ครั้งที่ 1/2565 ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet โดยมีระเบียบวาระการประชุมที่เป็นประเด็นสำคัญ ได้แก่ สถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 การจัดงานศรีวิชัยแฟร์ ระหว่างวันที่ 21 - 24 กุมภาพันธ์ 2565 การออกนอกระบบเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ และกำหนดการและความเป็นไปได้ในการกลับมาเรียน On - site ระเบียบวาระอื่นๆ การติดตามความก้าวหน้าของโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ อนุรักษ์ ฟื้นฟู พะยูนและสัตว์ทะเลหายาก จังหวัดตรัง โดยในขณะนี้อยู่ในระหว่างการเร่งดำเนินการในส่วนของการเบิกจ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการดังกล่าว

Date: 
Sunday, February 27, 2022 - 05:30