วารสารสถาบันฯ

อธิการบดี มทร.ศรีวิชัย พร้อมด้วย รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตตรัง และ ผอ. สทส. ประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการร้านจำหน่ายสินค้าที่ระลึก

ศาสตราจารย์ ดร.สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์โกสินทร์ พัฒนมณี
รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตตรัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาโนช ขำเจริญ ผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง และคณะบุคลากร ประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการร้านจำหน่ายสินค้าที่ระลึก และแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2565 ในวันที่ 7 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุมสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อวางแผนเชิงรุกในการจัดหารายได้เข้าสถาบันฯ ตลอดจนเตรียมการต้อนรับจำนวนนักท่องเที่ยวที่มั่นใจในการเพิ่มมาตรการด้านสุขอนามัยของพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำราชมงคลตรัง และเดินทางมาท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นในปัจจุบัน
Date: 
Thursday, October 7, 2021 - 08:45