วารสารสถาบันฯ

ประชุมชี้แจงความสอดคล้องกิจกรรมพร้อมรายงานสภาพตำบล และแนวทางการตั้งประมาณค่าใช้จ่ายในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

วันที่ 11 มีนาคม 2564 ผู้ช่วยศาตราจารย์มาโนช ขำเจริญ ผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้ช่วยศาตราจารย์อเนก สาวะอินทร์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันฯ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องของสถาบันฯ เข้าร่วมประชุมชี้แจงความสอดคล้องกิจกรรมพร้อมรายงานสภาพตำบล และแนวทางการตั้งประมาณค่าใช้จ่ายในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) เพื่อให้การบริหารจัดการและการขับเคลื่อนโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สัมฤทธิ์ผล และบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยมีกิจกรรมการจ้างงานสำหรับประชาชนทั่วไป บัณฑิตจบใหม่ และนักศึกษา และค่าใช้จ่ายสำหรับการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามรูปแบบกิจกรรมที่จะเข้าไปดำเนินการในพื้นที่ จำนวน 78 ตำบล ซึ่งมีพื้นที่ในการดำเนินการกิจกรรม จังหวัดกระบี่ 1 ตำบล จังหวัดตรัง 17 ตำบล จังหวัดนครศรีธรรมราช 21 ตำบล จังหวัดพังงา 1 ตำบล และจังหวัดสงขลา 38 ตำบล

Date: 
Thursday, March 11, 2021 - 07:45