วารสารสถาบันฯ

ผอ.และรองผอ.คนใหม่ แถลงนโยบายแก่บุคลากรเจ้าหน้าที่ สทส.

ผู้ช่วยศาตราจารย์โกสินทร์ พัฒนมณี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิขัย ประจำวิทยาเขตตรัง ให้เกียรติเข้าร่วมฟังการแถลงนโยบายจากผู้ช่วยศาตราจารย์มาโนช ขำเจริญ ผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และผู้ช่วยศาตราจารย์เอนก สาวะอินทร์ รองผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แก่บุคลากร เจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ ณ ห้อง M1 สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา

Date: 
Monday, January 4, 2021 - 06:30