วารสารสถาบันฯ

ประชุมมาตรการป้องกัน COVID-19

นายปรีดา เกิดสุข ผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และผศ.มาโนช ขำเจริญ รองผู้อำนวยการสถาบันฯ และบุคลากร เจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมวางแผนมาตรการการป้องกันการลดการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2109 (COVID-19)

Date: 
Thursday, March 19, 2020 - 03:30