วารสารสถาบันฯ

ประกาศ​มหา​วิทยาลัยฯ​ต่อมาตรการป้องกัน​การ​แพร่ระบาด​ของ​โรค​ไวรัส​โค​โร​นา​สา​ยพัน​ธุ์ใหม่​ 2019​ (ฉบับ​ที่​ 1)

ประกาศ​มหา​วิทยาลัย​เทคโนโลยี​ราช​มงคล​ศรี​วิชัย​ เรื่อง​ แนวทางปฎิบัติ​สำหรับ​บุคลากร​ นักศึกษา​ บุคลากร​ภายนอก​ และการจัดการเรียนการสอน​ ตามมาตรการป้องกัน​การ​แพร่ระบาด​ของ​โรค​ไวรัส​โค​โร​นา​สา​ยพัน​ธุ์ใหม่​ 2019​ (ฉบับ​ที่​ 1)

Date: 
Tuesday, March 17, 2020 - 03:30