วารสารสถาบันฯ

โครงการกิจกรรมเครือข่ายเยาวชนรักษ์พะยูนและหญ้าทะเล โครงการดีๆเพื่อสังคม

     

    ด้วยทางสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ได้จัดโครงการกิจกรรมเครือข่ายเยาวชนรักษ์พะยูน และหญ้าทะเล ขึ้นเพื่อต้องการปลูกฝังให้เยาวชนรู้ รักษาพะยูนและหญ้าทะเล ที่กำลังจะสูญหายไปในอนาคต ลักษณะการจัดโครงการในครั้งนี้เป็นในรูปแบบการกระจายการให้ความรู้ไปตามโรงเรียนต่างๆ ภายในจังหวัดตรังที่อยู่ติดกับพื้นที่ใกล้ทะเล โดยมีวิทยากรบรรยายพิเศษ เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์โกสินทร์ พัฒนมณี ผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยทีมงานนักวิชาการพร้อมให้ความรู้

                          ตารางการบรรยายตามโรงเรียน ดังนี้
                                 วันที่  5  สิงหาคม 2557   โรงเรียนบางหมาก

                                 วันที่  6  สิงหาคม 2557   โรงเรียนบ้านโคกยาง
                                 วันที่  7  สิงหาคม 2557   โรงเรียนวัดเชี่ยวชาญกิจ
                                 วันที่  8  สิงหาคม 2557   โรงเรียนวัดสันติวัน
                                 วันที่ 13  สิงหาคม 2557  โรงเรียนเทศบาลตรังคภูมิ
                                 วันที่ 14 สิงหาคม 2557   โรงเรียนบางยาง
                                 วันที่ 
15 สิงหาคม 2557   โรงเรียนบ้านคลองเต็ง
                                 วันที่ 21 สิงหาคม 2557   โรงเรียนวัดไม้ฝาด
                                 วันที่ 22 สิงหาคม 2557   โรงเรียนหาดปากเมง
                                 วันที่ 28
 สิงหาคม 2557   โรงเรียนบ้านโคกมะม่วง


 

Date: 
Thursday, August 7, 2014 - 04:00