วารสารสถาบันฯ

การประเมิน ITA

             

         

ดาวน์โหลด คู่มือรายละเอียดดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

 

            
     แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)                               แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
         https://itas.nacc.go.th/go/iit/svuis1                                          https://itas.nacc.go.th/go/eit/svuis1   
 ขั้นตอนการตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน              ขั้นตอนการตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก   

ดาวน์โหลด รายงานสรุปสถิติการให้บริการ งปม.66 (ไตรมาส 1 , 2)