วารสารสถาบันฯ

ห้องปฎิบัติการ

สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ทางสิ่งแวดล้อมเปิดให้บริการด้านการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมต่าง ๆ  ในปัจจุบันได้มีการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ได้แก่ การวิเคราะห์หาค่า PH การวิเคราะห์หาค่าความเค็ม การวิเคราะห์  หาค่าไนไตรท และไนเตรท การวิเคราะห์หาค่าแอมโมเนีย การวิเคราะห์หาค่า DO (Dissolved Oxygen) และการวิเคราะห์หาค่า BOD (Biochemical Oxygen Demand)