วารสารสถาบันฯ

วิสัยทัศน์ /พันธกิจ

ปรัชญา

แหล่งเรียนรู้ ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม หลอมรวมวัฒนธรรม พร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ยั่งยืน

ปณิธาน

ด้วยปณิธานที่ตั้งมั่นจะเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของภาคใต้ สถาบันฯ แห่งนี้จะถ่ายทอดองค์ความรู้ทุกด้านที่มีเพื่อสร้างสรรค์สังคมและประเทศชาติ

วิสัยทัศน์

สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นองค์กรเผยแพร่ความรู้ บริการทางวิชาการ และสร้างงานวิจัยด้านการอนุรักษ์พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติ

ค่านิยมหลัก (Core Values)

เชี่ยวชาญเทคโนโลยี มีคุณธรรม รับผิดชอบต่อหน้าที่ มีทักษะปฏิบัติ พัฒนาอย่างต่อเนื่อง

พันธกิจ  (Mission)

1. เป็นสถานที่ส่งเสริมความรู้ ให้คำปรึกษา เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่อสังคม

2. เป็นสถานที่วิจัย โดยร่วมกับหน่วยงานอื่นทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

3. เป็นสถานที่สนับสนุนงานทางด้านวิชาการแก่หน่วยงานของมหาวิทยาลัย เป็นแหล่งฝึกงานของนักศึกษาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและบริการด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาในภาคใต้

4. เป็นสถานที่จัดตั้งสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ (Aquarium) สถานที่ศึกษาสัตว์ปีก หน่วยจัดแสดงความสามารถสัตว์และหน่วยศึกษาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวมถึงหน่วยศึกษาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

5. เป็นองค์กรที่เป็นแบบอย่างในการอนุรักษ์และพัฒนาคุณภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

6. เป็นสถานที่จัดแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

เป้าประสงค์ 

1. ความรู้ด้านการอนุรักษ์พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับการเผยแพร่ด้วยรูปแบบที่หลากหลายและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย

2. เยาวชนและประชาชนทุกระดับได้รับการปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและศิลปวัฒนธรรม

3. นักศึกษาและบุคคลภายนอกได้รับความรู้และการฝึกปฏิบัติการที่สร้างความเชี่ยวชาญในวิชาชีพโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4. นักวิจัยและนักศึกษามีห้องปฏิบัติการที่มีความพร้อมความสมบูรณ์เพื่อใช้รองรับการทำงานวิจัยและการจัดการศึกษาร่วมในระดับบัณฑิตศึกษา

5. ผลผลิตงานวิจัยเป็นที่ยอมรับในระดับสากลและสามารถนำไปใช้ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างแท้จริงกับชุมชนท้องถิ่น

ประเด็นยุทธศาสตร์ :

1. ส่งเสริมการศึกษาบนพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ คุณธรรมและจริยธรรม

2. การปลูกจิตสำนึกในการทำนุบำรุงศาสนา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม

3. ชุมชนและสังคมได้รับการบริการวิชาการ เพื่อเพิ่มความรู้ความสามารถในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ

4. พัฒนางานวิจัยให้มีคุณภาพเข้าสู่มาตรฐานระดับชาติ

กลยุทธ์:

1. ส่งเสริมคุณภาพการศึกษา

    1.1. พัฒนาห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์พื้นฐานให้เพียงพอ

    1.2. พัฒนาห้องปฏิบัติการทางสิ่งแวดล้อม

2. พัฒนาการบริหารจัดการ

   2.1. ส่งเสริมบุคลากรทุกระดับให้ได้รับการฝึกอบรมตามสายงานของตนเองอย่างสม่ำเสมอ

   2.2. เพิ่มศักยภาพการวิจัยของบุคลากรสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3. ทำนุบำรุงศาสนา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม

   3.1. จัดกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

   3.2. จัดทำฐานข้อมูลทางด้านสิ่งแวดล้อม

4. พัฒนาคุณภาพงานบริการวิชาการ

  4.1. จัดโครงการถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนและยั่งยืน

  4.2. จัดโครงการบริการวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้

5. พัฒนาคุณภาพงานวิจัยวิชาการทางด้านสิ่งแวดล้อม

  5.1. ส่งเสริมโครงการวิจัย นวัตกรรม และงานวิจัย

  5.2. ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัยของบุคลากรและนักศึกษา รวมถึงการตีพิมพ์เผยแพร่

เอกลักษณ์

รับผิดชอบหน้าที่  มีทักษะปฏิบัติ  มุ่งมั่นพัฒนางาน

สัญลักษณ์

สัญลักษณ์ของสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 

             ภาพพะยูน  หมายถึง ความเป็นตัวแทนของทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่มาในจังหวัดตรังและใกล้สูญพันธุ์

สีประจำสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

             สีเขียว สีน้ำเงิน หมายถึง  ตัวแทนของสิ่งแวดล้อมทางบกและทางทะเล