วารสารสถาบันฯ

บุคลากร

 

ที่  ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1             ผู้ช่วยศาตราจารย์มาโนช  ขำเจริญ             ผู้อำนวยการสถาบันฯ
2            ผู้ช่วยศาตราจารย์เอนก สาวะอินทร์              ผู้ช่ายผู้อำนวยการสถาบันฯ
3             นายจรัญ บุญรงค์             นักวิชาการประมง
4             นายสมภพ ยี่สุ่น             นักวิชาการประมง
5             นายภากรณ์ จู้ห้อง             นักวิชาการประมง
6             นางสาวสุภาวดี กลับใหม่             นักวิชาการประมง
7             นายสุริยะ ตาเตะ             นักวิชาการประมง
8             นายธานี สังฆะวัง             นักวิชาการสัตวบาล
9             นางสาวจิตตมาส ฤทธิเดช             เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
10             นางสาวธนาภรณ์ ว่องวรานนท์              เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
11             นางสาวชรินรัตน์ ผกามาศ             เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
12             นางกันต์กนิษฐ์  แสนพานิช             เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
13             นางสาววิศนี รัตนอร่ามสวัสดิ์             เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
14             นายจักรพันธ์ คงนคร             นักวิชาการคอมพิวเตอร์
15             นายพงษ์พันธ์  โชติพันธ์             นักวิชาการช่างศิลป์
16             นายสุรินทร  บุญรอด             นักวิทยาศาสตร์
17             นายสายันต์ กกแก้ว             ช่างเชื่อมและโลหะ