วารสารสถาบันฯ

สวนสัตว์ขนาดเล็ก

               สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มี สวนสัตว์ขนาดเล็ก เพื่อให้ความรู้แก่บุคคลทั่วไปและรวบรวมพันธ์สัตว์หายากของประเทศไทยไว้ทำการศึกษาและหาทางอนุรักษ์ ปัจจุบันได้มีการสะสมนกชนิดต่างๆ ทำเป็นสวนนกไว้เพื่อศึกษา สามารถเข้ามาเที่ยวชมได้ทุกวัน ในเวลาราชการ