วารสารสถาบันฯ

สทส.ร่วมกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยลงพื้นชุมชนเขาหลักจัดการระบบน้ำต่อยอดอาชีพ

          สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง คณะวิศวกรรมและเทคโนโลยี วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ลงพื้นที่ชุมชนบ้านเขาหลัก ต.น้ำผุด อ.เมือง จ.ตรัง จัดโครงการการจัดการน้ำใช้ในการบริโภคในสถานที่ผลิตเพื่อให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน เพื่อให้คนในชุมชนสามารถนำน้ำที่สะอาดไปใช้ในการผลิตกล้วยฉาบได้อย่างถูกสุขลักษณะเพื่อสามารถนำไปขอเกณฑ์มาตรฐานต่าง ๆ และจะได้นำไปวางขายเพื่อเสริมรายได้และนำมาสู่คุณภาพชีวิตที่ดีของคนในขุมชนเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา

Date: 
Tuesday, November 20, 2018 - 13:15