วารสารสถาบันฯ

ประชุมงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

แม้ว่าสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไม่มีการดำเนินการเรียนการสอน แต่ผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายปรีดา เกิดสุข ก็ให้ความสำคัญต่องานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยมีนางกันต์กนิษฐ์ แสนพานิช ผู้รับผิดชอบหลักดำเนินการชี้แจงผลการดำเนินงานในรอบ 6 เดือน และ 9 เดือน ของปีการศึกษา 2560 ให้แก่พนักงานรับทราบ

Date: 
Thursday, March 29, 2018 - 10:30