วารสารสถาบันฯ

ประชุมความเสี่ยง

ประชุมการบริหารจัดการความเสี่ยงภายใน โดยอาจารย์ปรีดา เกิดสุข ผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน โดยมีวางแผนและมอบหมายขอบข่ายงานตามหัวข้อให้พนักงานไปดำเนินการ

Date: 
Thursday, January 25, 2018 - 10:30