วารสารสถาบันฯ

กิจกรรมวิทยาศาสตร์ กิจกรรมเรียนรู้ศึกษาธรรมชาติ ระบบนิเวศแหล่งใหม่

 สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำราชมงคลตรัง) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง  ได้จัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ขึ้น เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้นอกห้องเรียน ท่องโลกกว้าง ศึกษาระบบนิเวศของสัตว์ตัวเล็ก ตัวน้อย เรียนรู้ธรรมชาติของป่าชายเลน เรียนรู้ค่าของน้ำในทะเลที่เหมาะสมกับการใช้สอย และอีกมากมาย กิจกรรมวิทยาศาสตร์ ของสถาบันทรัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นกิจกรรมอีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจ และมีให้บริการทุกวัน 

Date: 
Friday, September 8, 2017 - 10:00