วารสารสถาบันฯ

การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ด้านงานประกันคุณภาพ

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2557 สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ได้จัดทำการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านประกันคุณภาพขึ้น โดยนางสาวจิตตมาส ฤทธิเดช เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เป็นผู้ให้ความรู้ด้านประกันคุณภาพ เพื่อให้การทำประกันคุณภาพบรรลุเป้าหมายต่อไป

 

Date: 
Tuesday, June 24, 2014 - 16:30