เทคนิคการให้บริการที่ประทับใจ

        เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2558  นางสาวธนาภรณ์ ว่องวรานนท์ ได้มีการจัดกิจกรรม KM ขึ้น เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ เรื่อง เทคนิคการให้บริการที่ประทับใจ  โดยได้นำองค์ความรู้เกี่ยวกับ ความหมายของการบริการ คุณลักษณะที่ดีของผู้ให้บริการ หัวใจการให้บริการ มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน โดยได้มีการยกตัวอย่างงานให้บริการของส่วนงานต่างๆ ประกอบการเสวนาครั้งนี้ สรุปแนวปฎิบัติที่ดี