วารสารสถาบันฯ

สทส. มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ร่วมโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมการจัดการขยะเทศบาลนครตรัง ประจำปี 2565

วันที่ 22 สิงหาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอนก สาวะอินทร์ ช่วยผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ นายสมภพ ยี่สุ่น หัวหน้าหน่วยงานบริการวิชาการสถาบันธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง และคณะ ร่วมโครงการและเป็นวิทยากร บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อเรื่อง การจัดการขยะ ได้แก่ความรู้เรื่องขยะ การคัดแยกขยะตามหลัก 3R การคัดแยกขยะครัวเรือนต้นทาง และสาธิตเรื่อง การนำวัสดุเหลือใช้มาใช้ประโยชน์ แก่ผู้เข้าร่วมการอบรม เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะในชุมชน สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมในการร่วมกันจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทางจนถึงการกำจัดที่ปลายทาง โดยมี ดร.สัญญา ศรีวิเชียร นายกเทศมนตรีนครตรัง เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมการจัดการขยะเทศบาลนครตรัง ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมนครา แกรนด์ บอลรูม โรงแรมเรือรัษฎา อ.เมืองตรัง จ.ตรัง ซึ่งจัดโดยงานรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เพื่ออบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในชุมชน เขตเทศบาลนครตรัง ประกอบด้วย คณะกรรมการชุมชน อสม.เทศบาลนครตรัง ผู้นำองค์กร ภาคีเครือข่ายสิ่งแวดล้อม โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ ทั้งนี้เพื่อให้มีส่วนร่วมในการจัดการขยะภายในชุมชน อันจะนำไปสู่เมืองตรังสะอาดอย่างยั่งยืน

Date: 
Monday, August 22, 2022 - 08:45