วารสารสถาบันฯ

สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มทร.ศรีวิชัย ร่วมกิจกรรมกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และจังหวัดตรัง แสดงเจตนารมณ์ในการขับเคลื่อน “ตรังเมืองปลอดโฟม ลดพลาสติก” เนื่องในวันทะเลโลก

สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ในความเห็นชอบของผู้ช่วยศาสตราจารย์มาโนช ขำเจริญ ผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบหมายให้ผู้ช่วยศาตราจารย์เอนก สาวะอินทร์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  และคณะฯ ร่วมกิจกรรมตรังปลอดโฟม ลดพลาสติก ขับเคลื่อนสู่เศรษฐกิจสีเขียว รวมพลังฟื้นฟูกอบกู้มหาสมุทร เนื่องในวันทะเลโลก ในวันที่ 15  มิถุนายน  2565 ณ ท่าเทียบเรือหาดปากเมง ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง เพื่อมอบสัญลักษณ์โครงการตรังยั่งยืน ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อมให้กับคณะกรรมการขับเคลื่อนตรังสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนฯ พร้อมร่วมแสดงเจตนารมณ์การขับเคลื่อน “ ตรังเมืองปลอดโฟม ลดพลาสติก” และสนับสนุนแนวทาง BCG การพัฒนาสู่เศรษฐกิจสีเขียว โดยได้รับเกียรติจาก นายอนุชา สะสมทรัพย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และนายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ร่วมแสดงเจตนารมณ์ฯ และเป็นประธานในพิธี ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นองค์กรที่เป็นแหล่งเรียนรู้ ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม หลอมรวมวัฒนธรรม พร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ยั่งยืน มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งในการเข้าร่วมกิจกรรมและจัดนิทรรศการโดยนำหุ่นยนต์ต้นแบบพิชิตขยะชายหาดไปร่วมจัดแสดง ซึ่งหุ่นยนต์ดังกล่าวเป็นต้นแบบที่สร้างขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บขยะบริเวณชายหาดราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  วิทยาเขตตรัง ตลอดจนการจัดแสดงผลผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากขยะในชุมชน  และจำหน่ายกระเป๋า Eco Bag เป็นงาน Handmade ผลิตจากเศษวัสดุเหลือใช้ในชุมชน โดยนำมาเพิ่มคุณค่าโดยการปักลาย เกี่ยวกับสัตว์ทะเลและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ทางสถาบันฯ นำไปจัดแสดงและจำหน่ายได้รับคามสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างดี  

Date: 
Thursday, June 16, 2022 - 03:30