วารสารสถาบันฯ

ผอ.สทส.และคณะผู้รับผิดชอบโครงการ U2T เข้าร่วมกิจกรรมยกระดับผู้รับจ้างงานสู่นวัตกรชุมชนของมหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาโนช ขำเจริญ ผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย นายสมภพ ยี่สุ่น นักวิชาการประมง นางสาวสุภาวดี กลับใหม่ นักวิชาการประมง และนายสุรินทร์ บุญรอด นักวิทยาศาสตร์ และคณะ  เข้าร่วมกิจกรรมยกระดับผู้รับจ้างสู่นวัตกรชุมชนของมหาวิทยาลัย โครงการยกระดับเศรษกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (U2T) (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) พื้นที่ตรัง พังงาและกระบี่ ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM MEETING ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 จัดโดยสำนักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

Date: 
Tuesday, July 6, 2021 - 04:30