วารสารสถาบันฯ

แนะแนวการใช้งานระบบระบบ "E-DOC" "E-SIN

วันนี้ (16 ม.ค. 63) นายปรีดา เกิดสุข ผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ต้อนรับบุคลากร เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ ภายใน มทร.ศรีวิชัย ตรัง ที่เข้ามารับการแนะแนวการใช้งานระบบ E-DOC และ E-Sin ด้านงานสารบรรณอิเล็กเทรอนิกส์ หลังจากฟังการแนะแนวการใช้งานสามารถนำกลับไปใช้ในการปฏิบัติงานด้านการดำเนินงานสารบรรณให้มีความรวดเร็วสอดรับกับนโยบายของทางมหาวิทยาลัยฯ ที่ต้องการให้หน่วยงานต่างๆ นำระบบ "E" ต่างๆ มาใช้ร่วมกับการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 
 
Date: 
Thursday, January 16, 2020 - 06:30