วารสารสถาบันฯ

รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำราชมงคลตรัง

วันนี้ (7 ม.ค. 63) นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา รองผู้ว่าราชการ จังหวัดตรัง  เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำราชมงคลตรัง โดยมี ศ.ดร.สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ผศ.โกสินทร์ พัฒนามณี รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตตรัง ผศ.อุดร นามเสน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ผศ.ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ผศ.ประภาศรี ศรีชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผศ.ดร. ประเสริฐ ทองหนูนุ้ย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง และ ผศ.มาโนช ขำเจริญ รองผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และทีมผู้บริหาร บุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำฯ

Date: 
Tuesday, January 7, 2020 - 04:45