วารสารสถาบันฯ

งานบริการวิชาการ ปี ุ60

งานบริการวิชาการของสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ได้เข้าให้ความรู้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านผมเต็น อ.สิเกา จ.ตรัง เกี่ยวกับการคัดแยกขยะ เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2560