วารสารสถาบันฯ

โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2560

 สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินงานด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  เพื่อสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยี่ยมชม  เพื่ออนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย และเพื่อให้ผู้เข้าเยี่ยมชมสถาบัน ฯ ได้ร่วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทยรวมถึงการปลูกฝังค่านิยมในการรักษาไว้ซึ่งประเพณีไทยอันดีงาม ดังนี้  โครงการจัดแสดงระบำ 4 ภาค ในวันสงกรานต์ ช่วงวันที่ 13-15 เม.ย. 2560