ผู้อำนวยการ


ผศ.โกสินทร์ พัฒนมณี

ผู้อำนวยการสถาบัน

สำหรับเจ้าหน้าที่

บริการ / Service

ระบบบริการสารสนเทศ  ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นสำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ห้องเรียนเสมือน LMS  

ยินดีต้อนรับ..

          สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นหน่วยงานหนึ่งสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ปัจจุบันมีการให้บริการทางวิชาการแก่นักเรียน นักศึกษาและนักท่องเที่ยวทั่วไป ดังนี้

           สถานแสดงพันธ์สัตว์น้ำ (Aquarium)
           สวนสัตว์ขนาดเล็ก (Mini Zoo) 
           ส่วนจัดแสดงความสามารถสัตว์ ปัจจุบันจัดแสดง แมวน้ำ ( Seal show)
           ทางเดินศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน (Walk way)
           ส่วนรับบริการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม

จองการเข้าชมผ่านเว็บไซต์...

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ  สวนสัตว์  และการโชร์แมวน้ำ
จอง
ผ่านเว็บไซต์  คลิกที่นี่