ภาษาไทย

ผู้อำนวยการ

ผศ.โกสินทร์ พัฒนมณี

ผู้อำนวยการสถาบัน

บริการ / Service

ระบบบริการสารสนเทศ  ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นสำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ห้องเรียนเสมือน LMS  

ปฏิทินข่าว

 

  

จองการเข้าชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำและกิจกรรมอื่น ผ่านเว็บไซต์... คลิกที่นี่ 

แบบฟอร์มหนังสือเข้าชมเป็นหมู่คณะ...  คลิกที่นี่

Facebook พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ...  คลิกที่นี่